Hallands Väderö tillhör sedan 1200-talet Torekovs kyrka. Kyrkans obrutna ägande och förvaltning är unik. Väderön drivs som en egen ekonomisk enhet skild från församlingens övriga ekonomi utan bidrag från kyrkoavgiften eller kommunen.

Ett litet ekonomiskt stöd utgår från staten, men i huvudsak finansieras verksamheten med intäkter från uthyrning av turtrafik, utarrendering av café, uthyrningsverksamhet vid Fyrplatsen, jaktarrende, etc och genom bidrag från enskilda.

Hallands Väderö är sedan 1958 en naturpark, idag naturreservat. Det är länsstyrelsen i Skåne som utfärdar föreskrifter och skötselplan för reservatet. Hallands Väderö är även ett Natura 2000-område både enligt det så kallade fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

Församlingens skötselinriktning är i överensstämmelse med reservatets skötselplan. Väderön befinner sig sedan 1910-talet i en bevarandefas. Det innebär att markerna i huvudsak skall skötas på ett sådant sätt som de gjorde vid den tiden, dvs markerna skall hävdas med bete och viss slåtter. För att visa på äldre tiders bruk av markerna bedrivs skottskogsbruk och hamling i liten skala.

Enbuskmarken har ockuperat tidigare gräsmarker. Genom röjning och bränning återtas nu år för år gammal gräsmark.

Björk och asp kan vara vackra träd, men i betesmarkerna tyder trädens förekomst på för svagt bete. Björk och asp är igenväxningsträd, pionjärer, som går i spetsen för igenväxning av markerna. Därför avverkas björk och asp, särskilt i betesmarkerna.

De gamla ekarna med breda kronor har vuxit upp när skogen var mer öppen. Träden är värdefulla boplatser för lavar, skalbaggar och svampar. I dag står dessa åldringar och trängs med andra träd. För att förlänga livet på dem sker fortlöpande frihuggning och i rena bestånd av ek även gallring. Även unga och medelunga bestånd av ek frihuggs och gallras för att bli efterträdare till de gamla träden.

Utebliven föryngring av bokskogen har under många år varit ett problem. Betande hare och tjocka lager med steril förna har gjort att den naturliga föryngringen uteblivit. Genom särskilda åtgärder som markberedning, plantering och sådd samt ett ökat jakttryck på haren och i vissa fall staket och nätburar, har på senaste åren föryngringen startat.

I röjda områden sker ofta stora uppslag med björnbär. Björnbären är mycket aggressiva och intar fort stora områden. Genom att på hösten röja bort buskarna för att på efterföljande vår låta betsdjuren ta hand om späda uppslag, har flera områden lyckats återställas till betad gräsmark.

På våren släpps betesdjur ut på Väderöns marker. Djuren är mycket viktiga för att förhindra igenväxning. Hävden av markerna är en del av en tusenårig tradition, vilket givet upphov till stora naturvärden. Djurens hävd och spillning är bra för växterna men även för skalbaggar, flugor, lavar, etc. Djurens bete ger också upphov till vackra vyer för oss människor.

Tänk på att stänga de grindar som leder in till den betesfredade Söndre Skog och till Sandhamnsområdet.

Mata inte djuren!

Trots regelbunden tillsyn kan det inträffa att djuren blir sjuka eller skadar sig. Ser du något som uppenbarligen inte står rätt till, så är vi tacksamma om ni tar kontakt med någon av våra vaktmästare eller ringer djurhållaren (iland), se kontaktlistan.

Utöver de lagstadgade djurskyddsområdena för fågel och säl, finns ett hänsynsområde för värnade av häckande fåglar.


Klicka på bilden för att se en större karta

Hänsynsområdet ligger i norr av ön och är att av huvudöns värdefullaste häckningsområde, man bör undvika att beträda området under perioden 1 april till den 15 juli.

Torekovs församling har personal anställd på Väderön.

Kyrkorådet har utsett särskild förvaltare. Det finns också vaktmästare anställda, flera under sommarhalvåret. Förvaltare och vaktmästare fungerar tillika som tillsynsmän för reservatet.

På Fyrplatsen och på Skogvaktargården finns föreståndare.

En kamrer handlägger bokföring, ekonomisk redovisning och ansvarar för bokningen av Fyrplatsens lägenheter.

Se kontaktuppgifter här

Det är ont om dricksvatten på Väderön.

Kvalitetssäkrat dricksvatten finns i kran vid kaféet i Sandhamn.

Övriga brunnar på Väderön har ojämn och icke kontrollerad kvalitet på vattnet.

Soptunnor finns utplacerade på huvudön. Alla sopor hanteras manuellt och transporteras i kärra på ön och med båt över till container i Torekov.

Det finns TC på flera platser, se informationstavlor i Sandhamn och Kappelhamn. På några ställen finns moderna kompost-TC.

Se karta här

Fritidsbåtar får ankra och lägga till kring ön, med undantag för djurskyddsområden, hänsynsområden och bryggorna för turtrafiken.

I Sandhamn är det förbjudet att ankra på svaj. Det är inte heller tillåtet att dra upp båtar på sandstränderna. Dessutom vädjar förvaltningen om att fritidsbåtar visar extra hänsyn vid sandstränderna i Sandhamn och Kappelhamn. Ankra/förtöj inte båtar intill strandkanten vid mitt på eller nära mitt på strandområdet, ankra/förtöj i stället i utkanterna av strandområdena/bukterna.

Respektera fartbegränsningen om 7 knop upp till 300 meter från huvudön eller större skär.

Brädsegling är inte tillåten vid badstränderna i Kappelhamn, Kohallen och i Sandhamn. Gäller även vattenscooter och liknande.Klicka på resp bild för att se en större karta